غریب

من غریب ماه وسال او غریب زندگی

من جدا افتاده ام او جدا از زندگی

هرکجا سرمیزنم در دلم غوغای اوست

هرکجا سرمیزند بی هدف درماندگی

درسرم پروای او دردلم غوغای او

اوکه با من آشناست بی صدا ازعاشقی

مات ومبهوتم چرا او چرا تنهاست پس؟؟

من جدا افتاده ام او جدا از زندگی

مهرنوش

/ 0 نظر / 10 بازدید