انتظار

قطار میرود      تو میروی     تمام ایستگاه میرود

ومن چقدر ساده ام    که سالهای سال   در انتظار تو

                   کنار این قطار رفته ایستاده ام

وهمچنان   به نرده های ایستگاه رفته   تکیه داده ام

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 7 بازدید