خودکار...

اگر 1خودکار  در اختیارت بذارن

که اندازه 1جمله جوهر داشته باشه

باهاش چی می نویسی؟

مهرنوش

/ 4 نظر / 7 بازدید
دایی جواد

خداوندا مرا ببخش.... [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

شب مهتاب

با خدا باش و پادشاهی کن / بی خدا باش و هرچه خواهی کن "فقط خدا"

فرهاد

دل کندن اگر حادثه ای آسان بود ... فرهاد به جای بیستون دل میکند