تنهایت نمی گذارم

تنها بودن قدرت می خواهد

و این قدرت را کسی به من داد

 

که روزی می گفت:

 

تنهایت نمی گذارم!!!

/ 10 نظر / 14 بازدید
كيوان

[گل][قلب][گل]

امیر

[گل]آآآآآآآآآآّّّّّّّّّّّّّّّّپپپپپپپپمممممممممم[گل] تنهایی قدرت میخواهد؟!!

احمد

لایــــــــــــــــــــــک[گل]

هومن

من كه تا پايان بودم هستم .او تا پايان نبود نيست نميخواهد.

مازیار

خیال تو به جای تو کجاست آن ردپای تو؟ کجاست آن شوروحال من صدای آشنای تو..

مازیار

ســــه راه بیشتـــــر نــــــداری : بـــــــا مــــــن باشـــــی ؛ یا بــــــا تـــــــــو باشــــــم ، یا توافـــــــق کــــــنیم کـــــه باهــــــم باشیـــــم ...

نیلوفرمرداب

به دنبال کسی هستم که بادرد آشنا باشد دلش غمگین خودش ساده کمی ازجنس ماباشد

كيوان

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند .............. درود به مهرنوش عزيزم[گل]