امروز هم گذشت...

امروز هم گذشت

با مرور خاطرات دیروز

با غم نبودنت...و سکوتی سنگین

و من شتابان در پی زمان بی هدف

فقط میروم...

فقط میدوم...

یاس ها هم مثل من خسته اند از خزان و سرما

گرمی مهر تو را می خواهند

غنچه های باغ هم دیگر بهانه می گیرند

میان کوچه های تاریک غربت و تنهایی

صدای قدم هایت را می شنوم

اما تو نیستی...!

/ 2 نظر / 13 بازدید
شب مهتاب

کاش فقط سکوت رو میشکست فقط سکوت رو ... کاش فقط به حرمت خاطرات دیروز سکوت تلخ و سنگین امروز را میشکست ...